De cliëntenraad is een groep individuen die de collectieve belangen van de cliënten bij Thuiszorg Totaal vertegenwoordigt.

Elke zorginstelling is verplicht om een cliëntenraad te hebben, zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet erkent dat cliënten zelf het beste voor hun eigen belangen kunnen opkomen, gezien zij de experts zijn wat betreft hun ervaringen met zorg, behandeling en begeleiding.

Zonder deze participatie kan de zorg niet aansluiten bij wat cliënten essentieel vinden, waardoor deze zijn primaire doel mist: een bijdrage leveren aan een zinvol leven. De cliëntenraad is cruciaal in dit proces. Het bevordert de betrokkenheid van cliënten bij het overleg en de besluitvorming omtrent hun zorg.